Seuran säännöt

Itä-Suomen Yliopistoseuran Naisyhdistys r.y.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen Yliopistoseuran Naisyhdistys ry.

2§ Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.

3§ Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

4§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijoiden mahdollisuuksia täysipainoiseen opiskeluun. Lisäksi yhdistys edistää opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, yhteishenkeä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä harrastustoiminnan harjoittamisen yleisiä edellytyksiä.

5§ Yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja juhlia sekä illanviettoja ja jakaa stipendejä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys hankkii varoja järjestämällä juhlia, myyjäisiä, arpajaisia ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia.

6§ Yhdistyksen toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan, sekä kahdeksan (8) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan puheenjohtajaa kutsutaan näissä säännöissä myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Johtokunnasta on erovuorossa vuosittain neljä (4) varsinaista ja yksi (1) varajäsen. Johtokunta valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan, joka voidaan valita johtokuntaan kuulumattomistakin jäsenistä. Yhdistykselle valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

7§ Vuosikokous pidetään maaliskuun aikana. Kutsu vuosikokoukseen samoin kuin muihin yhdistyksen kokouksiin on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin kirjeitse, sähköpostitse tai ilmoittamalla kotipaikkakunnan lehdessä.

8§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan vuosikokouksen virkailijat ja pöytäkirjan tarkastajat.
2. Käsitellään toimintakertomus, tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
4. Määrätään jäsenmaksun suuruus.
5. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, johtokunnan neljä (4) varsinaista ja yksi (1) varajäsen sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
6. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma tulo- ja menoarvioineen.
7. Käsitellään muut jäsenten johtokunnalle vähintään kaksi (2) viikkoa aikaisemmin jättämät, vuosikokoukselle osoitetut asiat.

9§ Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kolme (3) johtokunnan jäsentä sitä kirjallisesti pyytää. Johtokunta on päätösvaltainen kuuden jäsenen saapuvilla ollessa, puheenjohtaja heihin luettuna.

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri tai jompikumpi yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

11§ Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toimintakertomus ja tilit tulee toimittaa hyvissä ajoin toiminnantarkastajalle, joka ennen vuosikokousta antaa johtokunnalle kirjallisen lausunnon toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

12§ Yhdistyksen johtokunta hyväksyy uudet jäsenet. Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjen mukaisia toimintatapoja. Jäsenet maksavat yhdistyksen jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää vuosikokous. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi ansioituneen yhdistyksen jäsenen, joka on vapaa jäsenmaksusta. Johtokunnalla on oikeus erottaa yhdistyksestä jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan.

13§ Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on pätevä, mikäli ehdotus saa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista kokouksessa läsnä olevien jäsenten äänistä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa.

14§ Jos yhdistys lopettaa toimintansa, tai se lakkautetaan, kertyneet varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

15§ Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut uudistetuista säännöistä jäljennöksen 26.2.2015. Yhdistys on merkitty rekisteriin 22.1.1976.