Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Itä-Suomen Yliopistoseuran Naisyhdistys ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.8.2018. Viimeisin muutos 16.8.2018.

  1. Rekisterinpitäjä

Itä-Suomen Yliopistoseuran Naisyhdistys r.y. Y-tunnus. 945616 – 28

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yhdistyksen rahastonhoitaja

  1. Rekisterin nimi

Itä-Suomen Yliopistoseuran Naisyhdistys ry:n jäsenrekisteri

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu henkilön jäsenyyden perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, postiosite, kotipaikka sekä mahdollinen sähköpostiosoite tai vaihtoehtoisesti henkilön nimi ja postiosoite ja puhelinnumero. Jäsenyyden päätyttyä henkilön tiedot poistetaan rekisteristä.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä sähköpostitse, kirjallisesti tai puhelimitse tilanteessa, jossa henkilö luovuttaa tietojaan tätä jäsenrekisteriä varten.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Mikäli henkilö ei ole erikseen kieltänyt, hänen nimensä ja/tai kuvansa voidaan julkaista seuran toimintaa kuvaavassa viestinnässä (esimerkiksi seuran www-sivut).

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle muutoin kuin mitä tietoja seuran www-sivuilla on.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtäviin se Itä-Suomen Yliopistoseuran Naisyhdistys ry:n hallinnossa kuuluu.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).